Organisationspsykolog Kim Kabat

ORGANISATIONSPSYKOLOG KIM KABAT

 

Socioanalytisk tilgang

Socioanalyse er studiet af grupper, organisationer og samfund ved hjælp af systemteori og psykodynamisk teori.
Socioanalyse arbejder både over og under overfladen. Over overfladen udforskes organisationens kerneopgave og dens organisering i territorier, grænser, tid og roller. Under overfladen udforskes underliggende dynamikker i og imellem grupper og organisationer og hvordan disse dynamikker er forbundet med hinanden.
Socioanalyse tilbyder en forståelsesramme for analyse af relationer i og mellem organisationer mhp. at afdække de faktorer som influerer på organisationens evne til løsning af kerneopgaven.

fokus på Kerneopgaven

Kerneopgaven er den som alle i en organisation er samlet om at løse. Den er givet udefra og fortolket indefra. Derfor kan forskellige grupper af medarbejdere have forskellige opfattelser af meningen med deres arbejde. Dette kan føre til forringet effektivitet, kvalitet og trivsel.
Kerneopgaven er ikke nødvendigvis det medarbejderne gør, men snarere intentionen bag det de gør. Det som de, på forskellig vis, bidrager til løsning af.
En kerneopgave er ikke givet eviggyldigt, men er dynamisk under forandring over tid.
Kerneopgaven løses igennem en række konkrete ydelser af forskellige faggrupper.  
 
KIMKABAT.DK's egen kerneopgave: At bidrage til organisatorisk bæredygtighed og social kapital hos kunderne

Social kapital

I arbejdet med at understøtte udvikling af Social Kapital, tager jeg afsæt i organisationens kultur, strukturer, medlemmers interaktioner og kerneopgaven.
Udvikling af Social Kapital sker via en række metoder til optimering af samarbejdsrelationerne og koordinering i forbindelse med løsning af organisationens kerneopgave.
Betingelsesfeltet for udvikling af social kapital er:
  • En fælles forståelse af kerneopgaven
  • En fælles forståelse af de forskellige faggruppers og funktioners bidrag til løsning af kerneopgaven
  • En kultur som understøtter gensidig respekt og tillid
  • Strukturer, procedurer, arbejdsgange og relationelle koordineringer som er hensigtsmæssige målt ud fra løsning af organisationens kerneopgave 
 
Social Kapital manifesterer sig blandt andet som øget videndeling, hjælpsomhed, arbejdsglæde mv.
 
 
KIMKABAT.DK | CVR: 16640042  | Tlf.: 21827733 | kim@kabat.dk